sowie

Historia górnictwa, kopalnie węgla, górnictwo w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Data newsa: 2009-01-26 09:35

Ostatni komentarz: ludzie uwaqżajcie na ta firme
dodany: 2009.04.05 20:33:35
przez: perla
czytaj więcej
Rusza rewitalizacja KWKW Julia w Wałbrzychu
2011-03-19 17:58

Z początkiem maja na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia wejdą pierwsze ekipy budowlane. Tym samym rozpocznie się od dawna oczekiwana rewitalizacja obiektów byłej KWK "Julia". Szczegóły projektu przedstawione zostały na konferencji prasowej, która 18 marca odbyła się w wałbrzyskim Ratuszu. Wzięli w niej udział prezydent Wałbrzycha Piotr Kruczkowski oraz przewodniczący Rady Honorowej Starej Kopalni a zarazem doradca prezydenta ds. projektu, dr Roman Szełemej.

Pierwszy przetarg, na renowację budynku nr 11, czyli byłej maszynowni, ogłoszony zostanie w przyszłym tygodniu. Na końcowym etapie przygotowania jest przetarg na budynek nr 4, dawnej kotłowni, w której po remoncie znajdzie siedzibę Centrum Ceramiki Unikatowej. Jeszcze w tym roku ogłoszone zostaną przetargi na budynki nr 3 (warsztaty mechaniczne - po remoncie funkcja muzealna), 5 (stara kotłownia - po remoncie ekspozycja maszyn) i 6 - (przyszła siedziba Klubu Muzycznego Montownia). Pozostałe przetargi na budynki nr 1 (obecna łaźnia i lampiarnia - po remoncie centrum kulturalne i siedziba ZPiT), 7 (ekspozycja maszyn, sala audiowizualna), 9 (siedziba organizacji pozarządowych), 8 (Europejskie Centrum Ceramiki Unikatowej), 10, 10a, 10b (funkcja biurowa i wystawiennicza) oraz 17 (łaźnia - punkt widokowy) zostaną ogłoszone najpóźniej na początku przyszłego roku.


Projekt "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" otrzymał dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowę o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Wałbrzych a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisano 24 kwietnia 2010 r. w Wałbrzychu.

Koszt projektu - 52 331 622 zł.
Dofinansowanie z UE - 35, 7 mln
Koszt tegorocznych prac remontowych to kwota 26 199 085 zł (17 836 900 zł - dofinansowanie z UE, 8 362 185 zł - budżet Gminy Wałbrzych)

Rada Honorowa Starej Kopalni

W lipcu 2010 roku prezydent Wałbrzycha Piotr Kruczkowski powołał Radę Honorową projektu pn. Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie1 projektu PW Stara Kopalnia. Jej Przewodniczącym został Roman Szełemej.
Rada jest ciałem promującym określone inicjatywy lokalne podejmowane przez organizacje pozarządowe w zakresie rozwoju, upowszechniania i uatrakcyjnienia oferty programowej oraz docelowo działalności PW Stara Kopalnia. Rada, składająca się z osób związanych z lokalnym środowiskiem kulturalnym, nauki oraz przedsiębiorców, jest swoistym łącznikiem pomiędzy realizatorami projektu z organizacjami kulturalno-społecznymi, młodzieżą i mieszkańcami Gminy.
Powołanie Rady Honorowej, stanowiącej nieformalny organ o charakterze opiniodawczym i doradczym, miało na celu wsparcie merytoryczne w zakresie poziomu proponowanych działań i programów i w konsekwencji pozytywnego wizerunku projektu. Do głównych zadań Rady należy przedstawianie Prezydentowi Wałbrzycha merytorycznych rekomendacji związanych z realizacją projektu. Rada ma charakter otwarty i ma prawo zapraszać na swoje posiedzenia osoby niebędące jej członkami.

Koncepcja zagospodarowania obiektów i terenu Muzeum w Wałbrzychu - Oddziału Muzeum Przemysłu i Techniki - historia i opis projektu
Od momentu utworzenia Muzeum Przemysłu i Techniki sporządzane były różne koncepcje i analizy dotyczące zagospodarowania poszczególnych obiektów zlokalizowanych na terenie byłej KWK "Julia". Niemniej jednak Gmina Wałbrzych nie dysponowała kompleksową koncepcją zagospodarowania terenu, a część dotychczasowych opracowań zdezaktualizowała się. W związku z tym przystąpiono do opracowania koncepcji zagospodarowania obiektów i terenu Muzeum Przemysłu i Techniki. W 2007 roku Gmina Wałbrzych otrzymała na ten cel dotację w wysokości 200.000 PLN ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego". Wykonawcą zostało "Biuro projektowo - inżynierskie Redan Sp z o.o.". Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą 302.560 PLN.

W efekcie pracy Biura Projektowego powstały 3 warianty koncepcji zagospodarowania terenu, które 5 marca 2008 roku poddane zostały konsultacjom społecznym. Konsultacje trwały do 19 marca 2008 roku i cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Wałbrzycha i regionu. Na podstawie konsultacji społecznych wybrany został docelowy wariant koncepcji.

Zgodnie z wybranym wariantem koncepcji zagospodarowania terenu i obiektów zaplanowano różne funkcje wiodące dla poszczególnych obiektów. Wszystkie obiekty wpisane do rejestru zabytków zostaną zachowane. Przeznaczone do rozbiórki zostały obiekty markowni, warsztat elektryczny oraz niewielkie obiekty techniczne. Wszystkim budynkom przywrócony zostanie pierwotny kształt, stąd przewidziane rozbiórki wszystkich przybudówek. Teren byłej KWK "Julia" stanie się atrakcyjną przestrzenią publiczną. Zlokalizowane zostaną tu instytucje kultury, siedziby organizacji pozarządowych, restauracje, kawiarnie, hotel-pensjonat, klub muzyczny "Montownia", Europejskie Centrum Ceramiki Unikatowej, zespół sportowo - rekreacyjny. Na terenie byłej kopalni znajdować się będą liczne place i przestrzenie publiczne na których zlokalizowane zostaną eksponaty muzealne i elementy małej architektury. W ramach planowanej koncepcji zagospodarowania terenu planuje się również udostępnienie zwiedzającym podziemnej trasy muzealnej, w której eksponowane będą wielkogabarytowe urządzenia: pompy, wentylatory, systemy instalacyjne, transport podziemny itp.

W ramach realizacji projektu przewiduje się:

1) Muzeum Przemysłu i Techniki
Przewiduje się intensywną rozbudowę istniejącego muzeum poprzez aranżację atrakcyjnej ekspozycji muzealnej, organizację multimedialnych oraz interaktywnych ekspozycji na temat funkcjonowania kopalnictwa węgla kamiennego, budowy geologicznej Sudetów, rozwoju przemysłu wałbrzyskiego, historii i losów ludzi związanych z górnictwem, a także organizację wystaw czasowych, imprez okolicznościowych, gromadzenie i dokumentowanie zbiorów.

2) Podziemna Ekspozycja Muzealna
Przewiduje się zagospodarowanie wyrobisk podziemnych (sztolni szkoleniowej "Julia", tuneli odstawy kamienia oraz kanałów żużlowych i pomieszczeń technologicznych łączących piwnice poszczególnych budynków) poprzez ich oczyszczenie, wykonanie nowych połączeń, dostosowanie do bezpiecznego zwiedzania, wykonanie instalacji oświetleniowej. Zostanie wykonany nowy chodnik łączący sztolnię "Julia" z tunelem odstawy kamienia w kierunku hałdy "Wiesław" o długości 23 m i spadku 9 st., wraz z obudową typu ŁP. W tunelu odstawy kamienia zostanie zamontowane torowisko kolei kopalnianej. W przystosowanym obiekcie zostaną rozmieszczone i zaaranżowane eksponaty: tabor transportu kopalnianego, wyposażenie systemów pomiarowych i bezpieczeństwa, zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych, tablice informacyjne, pompy, wentylatory itp.

3) Europejskie Centrum Ceramiki Unikatowej
Zakłada się adaptacje części budynków kompleksu architektoniczno - przemysłowego kopalni "Julia" na potrzeby Europejskiego Centrum Ceramiki Unikatowej. Mieściłoby ono pracownie, powierzchnie wystawiennicze, zaplecze techniczne, a także sale konferencyjno - audytoryjne mogące prowadzić komercyjną działalność nie związaną bezpośrednio z tematyką Centrum, jako ośrodka:
- wystawienniczego (m. in. prezentacja prac przekazanych przez artystów z 29 dotychczas odbytych plenerów - wystawa stała),
- dokumentacyjnego (kartoteki twórców),
- prowadzącego międzynarodowe i krajowe plenery ceramiczne,
- prowadzącego galerię sprzedaży dzieł ceramiki unikatowej.

4) Organizacje pozarządowe, galeria sztuki współczesnej, zespół pieśni i tańca
Uzupełnieniem rozbudowanego programu instytucji kulturalnych będą pomieszczenia dla biur organizacji pozarządowych, mniejszych instytucji związanych z kulturą (np. sale prób taneczno - wokalnych, infrastruktura edukacyjna, pracownie itp.). Ponadto w części łaźni (przestrzeń pryszniców) przewiduje się aranżację powierzchni wystawienniczej na potrzeby prezentacji sztuki współczesnej. Mając na uwadze wcześniejsze doświadczenia założyć należy okresowe wykorzystanie ekspresyjnej przestrzeni szatni łańcuszkowej na potrzeby Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu (kameralne występy związane z prezentacją sztuk o charakterze awangardowym).

 

 

 

 

źródło: um.walbrzych.plWróć
dodaj komentarz | Komentarze: